NutriŽnten & Landbouw

Naast de wereldwijd bekende energie- en watercrises, zal er in de komende jaren ook een tekort ontstaan aan nutriŽnten, met name fosfaat. Uit afvalwater kan het fosfaat worden teruggewonnen en weer als (kunst)meststof ingezet worden in de landbouw.

Intensievere samenwerking met de landbouw voor het sluiten van nutriŽnten kringlopen is essentieel. Op het moment zijn er al veel initiatieven vanuit de landbouwsector, gesteund door de samenwerkende Friese gemeenten, waarbij input van kennis noodzakelijk is.

Naast nutriŽnten spelen ook waterstromen in de landbouw een grote rol. Een voorbeeld hiervan is de glastuinbouw, waarbij het streven is naar kringloopsluiting binnen de kas. Hier komen verschillende onderwerpen uit de huishoudelijke waterketen terug: verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen, hergebruik van water, productie van gietwater en hergebruik van nutriŽnten.

In veel landen met waterschaarste wordt gezuiverd afvalwater gebruikt als irrigatiewater, dit irrigatiewater moet dan schoon genoeg zijn om gehaltes verontreinigingen en pathogene micro-organismen in de gewassen te voorkomen.