Watersysteem

Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen. Al deze onderdelen van het watersysteem en de natuurlijke weg van het water, hangen nauw met elkaar samen en be´nvloeden elkaar systematisch. Het watersysteem is de bron voor drinkwater, gietwater, industriewater en irrigatiewater en de bestemming van gezuiverd afvalwater en regenwater. Drinkwaterbedrijven, landbouw en industrie doen dus een beroep op dezelfde vaak schaarse bronnen.

De kaderrichtlijn water (KRW) is ingevoerd om de kwaliteit van het watersysteem te bewaken. De ambitie is om de kwaliteit van het water dusdanig te verbeteren dat met eenvoudige technieken productie van drinkwater mogelijk is. Dit terwijl de ambitie van drinkwaterbedrijven vaak is dat verontreinigingen niet aantoonbaar of slechts in zeer lage concentraties aanwezig mogen zijn. Door steeds strengere regelgeving ten aanzien van fosfaat, nitraat maar vooral ook organische microverontreinigingen is ofwel extra zuivering nodig ofwel zijn maatregelen aan de bron nodig.

In sommige gevallen kunnen delen van het watersysteem gebruikt worden als bufferzone met een zuiverende werking. Een voorbeeld hiervan is de waterharmonica.